0984.555.433

Thứ Sáu , Tháng Hai 22 2019
Trang chủ | Đào tạo | Hồ sơ quản lý nghiên cứu sinh Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Hồ sơ quản lý nghiên cứu sinh Viện Công Nghiệp Thực Phẩm

Rate this post

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ

Quyết định về việc Ban hành Quy định về tổ chức và Quản lý Đào tạo Tiến sỹ

Quy định về việc Tổ chức và Quản lý Đào tạo Tiến sỹ

PHỤ LỤC

Phụ lục 9. Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án cấp Bộ môn

Phụ lục 10. Hướng dẫn tổ chức phản biện độc lập

Phụ lục 11. Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án cấp Viện

Phụ lục 12. Hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý trong đào tạo trình độ tiến sỹ

Phụ lục 13. Mẫu đơn xin dự thi của nghiên cứu sinh

Phụ lục 14. Mẫu lý lịch khoa học dùng cho nghiên cứu sinh

Phụ lục 15. Mẫu lý lịch khoa học dành cho người hướng dẫn NCS